vzdělávací kurzSlužby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII

Královéhradecký kraj realizuje projekt „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“ reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000078, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ plus).

Cílem individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII je zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb přispívajících k zapojení cílových skupin do společnosti, do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

Projekt zajistí poskytování sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným na území Královéhradeckého kraje. Projekt reaguje na měnící se sociální podmínky, posiluje kapacity vybraných služeb a přispěje k inovaci způsobu jejich poskytování.

Prostřednictvím projektu bude podpořeno 31 služeb, které jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální situace obyvatel kraje, přispívají k zachování a rozvoji nezávislosti a podporují začlenění osob cílové skupiny na trh práce. Celkové náklady projektu činí bezmála 340 milionů Kč. Dotace činí 90% (76,735% prostředky z ESF, 13,265% prostředky ze státního rozpočtu) a 10% kofinancování je z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Další informace o projektu se dočtete přímo na stránkách Královéhradeckého kraje zde.

V rámci výše uvedeného projektu realizujeme v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025 celkem 3 veřejné zakázky:

Dílčí část 25 – Sociální rehabilitace – osoby s duševním onemocněním – Jičínsko ve výši max. 27 232 706,- Kč za dobu plnění smlouvy

Dílčí část 26 – Sociální rehabilitace – osoby s duševním onemocněním – Náchodsko ve výši max. 28 812 120,- Kč za dobu plnění smlouvy

 Dílčí část 27 – Sociální rehabilitace – osoby s duševním onemocněním – Rychnovsko ve výši max. 22 377 882,- Kč za dobu plnění smlouvy

V rámci výše uvedeného projektu realizujeme v období 1. 1. 2023 do 30. 9. 2025 celkem 1 veřejnou zakázku:

Dílčí část 28 – Sociální rehabilitace – osoby s duševním onemocněním Královéhradecko opakování ve výši maximálně 14 105 737,- Kč za dobu plnění smlouvy

 Veškeré aktivity realizované v rámci veřejných zakázek jsou poskytovány bezplatně.

Poslání služby

Posláním služby je podpora lidí s duševním onemocněním, aby měli plnohodnotný život se všemi právy a povinnostmi v místě, kde chtějí žít.

Cíle služby

Hodnoty služby

Cílová skupina sociální služby

Lidé s chronickým duševním onemocněním nad 18 let věku žijící v daném okrese.

Služba je určená především lidem s vážným duševním onemocněním (skupina definovaná přehledem psychiatrických diagnóz F2, F3 a okrajově F4 a F6 a skórem škály GAF pod 70 bodů (jde o škálu mapující zdravotní potíže a fungování v běžném životě) nebo projevy duševního onemocnění nad 18 let, kteří žijí v okrese Jičín a kterým jejich nemoc vážně zasahuje do jejich fungování v běžném životě a sociálních vztazích. A nejsou schopni sami s podporou svého okolí svoji situaci řešit a potřebují podporu profesionální službou. A služba jim tuto efektivní podporu může nabídnout.

Službu poskytujeme také lidem v podezření rozvoje takové nemoci.

Popis služby

Službu poskytujeme terénní a ambulantní formou. 

Do služby mohou lidé vstoupit sami, bez doporučení. Kontakt může iniciovat také okolí potenciálního klienta v situacích, kdy on sám pomoc nevyhledává nebo odmítá a nachází se v nepříznivé sociální situaci vlivem projevů psychického onemocnění.

Spolupráce probíhá v krocích

1) V úvodu spolupráce se soustředíme na to, aby se pracovníci služby s klientem vzájemně poznali, nalezli odpovídající způsob komunikace s ohledem na schopnosti, dovednosti a možnosti daného člověka. Respektujeme, že vstupujeme do života druhého člověka a klademe důraz na vytvoření pracovního vztahu a důvěry. Poskytujeme informace, jak poskytování služby probíhá a jaká pravidla při spolupráci dodržujeme, jak nakládáme s informacemi, které se v průběhu spolupráce dozvídáme, o etických zásadách, kterých se držíme a způsobu, jak se zájemce může chovat, pokud vnímá, že nejednáme správně.

2) V druhém kroku zjišťujeme informace, které nám umožní navrhnout nejvhodnější podporu a pomoc. Zjišťujeme přání a potřeby zájemce, jeho osobní hodnoty, možnosti a dovednosti či omezení. Zjišťujeme také jaké jsou možnosti podpory jeho okolím. Sdělujeme jakou podporu a pomoc můžeme nabídnout.

Do této doby může zůstat klient zájemcem o službu. Obvykle v této fázi dochází k uzavření Dohody o poskytování služby na základě vzájemného vyjednáváníDohodu je možné uzavřít s ústně a nebo písemně. 

Dohodu je možné v průběhu spolupráce měnit. Dohodu může klient vypovědět kdykoliv, služba jen na základě porušení dojednaných pravidel.

3) Na základě dohody vytváříme plán poskytování služby – Individuální plán. Ten spočívá ve stanovení cílů a kroků, které vedou k jejich naplnění. Plán zahrnuje jak krátkodobé, aktuální cíle zaměřené na odstranění překážek a omezení, tak i cíle v delším horizontu zaměřené více na přání, jak by chtěl dotyčný žít. Zohledňujeme, že proces zotavení je vysoce individuální a každý se nachází v jiném bodu na této cestě. Tomu odpovídá také podoba plánu.

Individuální plán může být písemný, ale i ústní – to je vhodné především pro lidi, kteří nejsou na službu dobře napojeni a kolísají v motivaci, nebo mají řadu potíží a potýkají se riziky nemoci.

Plán zahrnuje cíle a aktivity včetně toho, kdo za ně zodpovídá a předpokládanými termíny jejich naplnění. Do realizace aktivit mohou být zapojeni lidé z okolí klienta. Klient je do plánu vždy aktivně zapojený. Individuální plán je vždy vytvořený na konkrétní období.

4) Následuje samotná realizace domluvených aktivit a sledování jejich průběhu. Kromě poskytování sociální služby podle Individuálního plánu pracovníci služby také koordinují podporu klienta a zapojení dalších osob do realizace plánu formou případového vedení (tzv. case managementu).

5) V předem dohodnutých intervalech spolupráci společně s klientem vyhodnocujeme, případně zapojíme další zahrnuté osoby. Hodnotíme jak se daří naplňovat stanovené cíle a samotný proces realizace plánu s ohledem na domluvený způsob podpory službou. Hodnocení využíváme pro revizi Individuálního plánu na další období. 

6) K ukončení poskytování služby dochází v momentě, kdy byly naplněny cíle spolupráce a nebo po vzájemné dohodě mezi klientem a pracovníky služby.

Kontakt

Schází Vám jiné informace nebo se chcete dozvědět více podrobností o realizovaných veřejných zakázkách? Kontaktujte projektovou manažerku Hanu Čermákovou.

Mgr. Hana ČERMÁKOVÁ

projektová manažerka

E: hana.cermakova@pdz.cz

T: 778 771 709