vzdělávací kurzAuta pro terénní služby Péče o duševní zdraví

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016785
Doba realizace: 1. 10. 2021 – 31. 3. 2023

Projekt Auta pro terénní služby Péče o duševní zdraví byl spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Projekt nám umožnil nákup 8 služebních automobilů nižší střední třídy splňující emisní limit max. 95 g CO2/km. Jedná se o autombily MAZDA2 HYBRID.

Jak konkrétně auta pomůžou?

Cílem projektu je zvýšit dostupnost služeb pro osoby s duševním onemocněním ve střediscích Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Hradec Králové, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Náchod a detašovaném pracovišti v Broumově.

Nová auta přináší také významnou časovou úsporu. Sociální pracovníci již nebudou muset tolik využívat veřejnou dopravu a snadněji se dostanou i do vzdálenějších míst.

Nové automobily rozšířily náš stávající vozový park. Díky tomu mohou pracovníci ještě lépe plánovat schůzky s klienty.

Díky autům můžou jezdit za klienty domů či na jiné domluvené místo. Klientům tak poskytnou služby v jejich přirozeném prostředí a s intenzitou, která odpovídá jejich aktuálním potřebám.

Můžou tak ještě rychleji reagovat například na krizové situace. Díky tomu omezíme nucené hospitalizace klientů a posílíme jejich šanci samostatně žít v přirozeném prostředí.

Sociální pracovníci nejčastěji pomáhají klientům při:

Cíle služby

Hodnoty služby

Cílová skupina sociální služby

Lidé s chronickým duševním onemocněním nad 18 let věku žijící v daném okrese.

Služba je určená osobám starším 18 letvážným duševním onemocněním (skupina definovaná přehledem psychiatrických diagnóz F2, F3 a okrajově F4 a F6 a skórem škály GAF pod 70 bodů, jde o škálu mapující zdravotní potíže a fungování v běžném životě), kterým jejich onemocnění vážně zasahuje do jejich fungování v běžném životě a sociálních vztazích. A nejsou schopni sami s podporou svého okolí svoji situaci řešit a potřebují podporu profesionální službou. A služba jim tuto efektivní podporu může nabídnout.

Službu poskytujeme také lidem v podezření rozvoje takové nemoci.

Popis služby

Službu poskytujeme terénní a ambulantní formou. 

Do služby mohou lidé vstoupit sami, bez doporučení. Kontakt může iniciovat také okolí potenciálního klienta v situacích, kdy on sám pomoc nevyhledává nebo odmítá a nachází se v nepříznivé sociální situaci vlivem projevů psychického onemocnění.

Spolupráce probíhá v krocích

1) V úvodu spolupráce se soustředíme na to, aby se pracovníci služby s klientem vzájemně poznali, nalezli odpovídající způsob komunikace s ohledem na schopnosti, dovednosti a možnosti daného člověka. Respektujeme, že vstupujeme do života druhého člověka a klademe důraz na vytvoření pracovního vztahu a důvěry. Poskytujeme informace, jak poskytování služby probíhá a jaká pravidla při spolupráci dodržujeme, jak nakládáme s informacemi, které se v průběhu spolupráce dozvídáme, o etických zásadách, kterých se držíme a způsobu, jak se zájemce může chovat, pokud vnímá, že nejednáme správně.

2) V druhém kroku zjišťujeme informace, které nám umožní navrhnout nejvhodnější podporu a pomoc. Zjišťujeme přání a potřeby zájemce, jeho osobní hodnoty, možnosti a dovednosti či omezení. Zjišťujeme také jaké jsou možnosti podpory jeho okolím. Sdělujeme jakou podporu a pomoc můžeme nabídnout.

Do této doby může zůstat klient zájemcem o službu. Obvykle v této fázi dochází k uzavření Dohody o poskytování služby na základě vzájemného vyjednáváníDohodu je možné uzavřít s ústně a nebo písemně. 

Dohodu je možné v průběhu spolupráce měnit. Dohodu může klient vypovědět kdykoliv, služba jen na základě porušení dojednaných pravidel.

3) Na základě dohody vytváříme plán poskytování služby – Individuální plán. Ten spočívá ve stanovení cílů a kroků, které vedou k jejich naplnění. Plán zahrnuje jak krátkodobé, aktuální cíle zaměřené na odstranění překážek a omezení, tak i cíle v delším horizontu zaměřené více na přání, jak by chtěl dotyčný žít. Zohledňujeme, že proces zotavení je vysoce individuální a každý se nachází v jiném bodu na této cestě. Tomu odpovídá také podoba plánu.

Individuální plán může být písemný, ale i ústní – to je vhodné především pro lidi, kteří nejsou na službu dobře napojeni a kolísají v motivaci, nebo mají řadu potíží a potýkají se riziky nemoci.

Plán zahrnuje cíle a aktivity včetně toho, kdo za ně zodpovídá a předpokládanými termíny jejich naplnění. Do realizace aktivit mohou být zapojeni lidé z okolí klienta. Klient je do plánu vždy aktivně zapojený. Individuální plán je vždy vytvořený na konkrétní období.

4) Následuje samotná realizace domluvených aktivit a sledování jejich průběhu. Kromě poskytování sociální služby podle Individuálního plánu pracovníci služby také koordinují podporu klienta a zapojení dalších osob do realizace plánu formou případového vedení (tzv. case managementu).

5) V předem dohodnutých intervalech spolupráci společně s klientem vyhodnocujeme, případně zapojíme další zahrnuté osoby. Hodnotíme jak se daří naplňovat stanovené cíle a samotný proces realizace plánu s ohledem na domluvený způsob podpory službou. Hodnocení využíváme pro revizi Individuálního plánu na další období. 

6) K ukončení poskytování služby dochází v momentě, kdy byly naplněny cíle spolupráce a nebo po vzájemné dohodě mezi klientem a pracovníky služby.

Kontakt

Schází Vám jiné informace nebo se chcete dozvědět více podrobností o realizovaných veřejných zakázkách? Kontaktujte projektovou manažerku Hanu Čermákovou.

Mgr. Hana ČERMÁKOVÁ

projektová manažerka

E: hana.cermakova@pdz.cz

T: 778 771 709