Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009020

Realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

 

 

Cílem projektu je snížit počet nucených hospitalizací u lidí, kteří trpí vážným duševním onemocněním. Vytvořit a pilotně odzkoušet preventivní program, do kterého budou zařazování klienti sociální služby střediska Chrudim. Pro vytipování klientů bude využit model práce FACT (Flexibilní asertivní komunitní tým), kdy je u klientů služby, u nichž je riziko zhoršení jejich životní situace, a tedy i riziko hospitalizace vyšší, zintenzivněna podpora zapojením více členů týmu a aktivizací dalších zdrojů podpory.  

Tito klienti se stanou účastníky programu prevence a bude s nimi vyjma pracovníky sociální služby pracovat také multidisciplinární tým projektu. Jeho úkolem bude zohlednit všechny sociálně zdravotní aspekty nutné podpory, intenzivní a flexibilní intervence a spolupráce s dalšími klíčovými prvky péče. Cílem projektu je tedy i obohacení práce týmu sociálních služeb o prvky zohledňující zdravotní aspekty péče o vážně duševně nemocné.

V průběhu realizace projektu chceme otestovat funkčnost tohoto modelu v konkrétním prostředí MAS Chrudimsko. Budeme vybírat klienty z této oblasti, u kterých vyhodnotí tým sociálních služeb jejich situaci jako ohrožující. Tito klienti pak budou zařazeni do programu a budou čerpat vedle podpory sociálních služeb také podporu formou práce preventivního programu. 

Tuto hlavní aktivitu doprovodíme druhou klíčovou aktivitou, jejímž cílem bude definovat základní principy práce multidisciplinárního týmu, postupy a metody práce. Vytvoříme příručku programu, kterou budeme revidovat na základě postupně nabytých zkušeností přímo z terénu. Vzhledem k tomu, že žádná intervence se nikdy neděje ve vzduchoprázdnu, chceme do přípravy zapojit také klíčové partnery, kterými jsou v tomto konkrétním případě praktičtí lékaři, záchranná služby, policie a pracovníci obcí v oblasti sociální práce. 

Multidisciplinární týmy na území ČR fungují jen ojediněle. Až na pár výjimek nejsou zkušenosti velké. Do přípravy příručky proto hodláme zapojit i mentora se zkušeností z práce multidisciplinárního týmu, který by celou práci facilitoval.

 

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

30. 06. 2022

Prohlédněte si naši výroční zprávu za rok 2021.

číst více

23. 06. 2022

Slavíme úspěch na Burze filantropie. 

číst více

20. 06. 2022

Opět prosíme o pomoc při hlasování v Burze Filantropie.

číst více

zobrazit starší novinky