Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

Centra duševního zdraví
Hradec Králové a Pardubice

Realizace: 1. 7. 2019 – 31. 12. 2020

 

Pilotní provoz obou projektů Centra duševního zdraví (dále jen CDZ) je hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, (reg. číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.

 

Cílem projektu je osmnácti měsíční zkušební provoz CDZ. Během této doby musí pilotní provoz dokázat funkčnost propojení zdravotní a sociální péče v komunitě a nastavit pravidla i způsob pro fungování dalších center.

Péče o duševní zdraví, z.s. realizuje celkem 2 pilotní CDZ – v Hradci Králové a v Pardubicích.

 

Hradec Králové: výše poskytnuté dotace na realizaci pilotního provozu v celkové výši 14 364 200,- Kč (z toho na sociální část 5 367 338,- Kč a na zdravotní část 8 996 862,- Kč); kontakty na tým CDZ Hradec Králové zde

Pardubice: výše poskytnuté dotace na realizaci pilotního provozu v celkové výši 14 429 200,- Kč (z toho na sociální část 5 328 338,- Kč a na zdravotní část 9 100 862,- Kč); kontakty na tým CDZ Pardubice zde

Zřízení CDZ vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz) a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém společně zdravotničtí a sociální pracovníci podporují člověka v jeho přirozeném prostředí.

 

Veškeré služby poskytované CDZ bude poskytovat multidisciplinární tým sestavený složený z psychiatra, klinického psychologa, zdravotních sester (všeobecných či psychiatrických) a pracovníků sociálních služeb. Bude jej doplňovat peer konzultant (pracovník sociálních služeb s vlastní zkušeností, který je na tuto pozici proškolen). Členové tohoto týmu budou tvořit základní tým pro přímou práci se všemi klienty a pacienty CDZ. Žádná ze služeb poskytovaných CDZ nebude izolována a zásadní kroky v přímé práci, jako vstup, stanovení individuálního plánu spolupráce, hodnocení spolupráce a ukončení služby, budou vždy věcí týmového rozhodnutí. Základním principem poskytovaných služeb bude to, že nepůjde o izolované služby, ale komplex služeb, který zajišťuje jeden tým, který sdílí všechny klienty a klient přechází mezi službami dle svých potřeb, aniž by musel zaznamenat zřetelné hranice. Služba je poskytována zdarma.

 

Poskytované služby v CDZ:

1. Služby terénní týmu:

Stěžejním bude Služba terénního týmu, do které se zapojí všichni členové multidisciplinárního týmu. Služba bude fungovat pro kontaktování klientů z různých zdrojů. Ať již to bude aktivitou klienta přímo, nebo zprostředkování služby jiným subjektem. Předpokládáme také asertivní kontaktování ve spolupráci se sítí služeb.

2. Služby psychiatrické a služby klinického psychologa

Služby psychiatrické a klinického psychologa budou doplňovat základní práci terénního týmu. Budou výhradně poskytovány klientům a pacientům CDZ tak, aby péče o ně byla komplexní a vycházela vstříc všem potřebám klientů CDZ. Jejich poskytování bude vždy ukotveno v individuálním léčebném plánu sestaveném týmem CDZ. Při poskytování těchto služeb budou zohledněny postupy FACT a podpora klientům bude vycházet z kontextu práce celého týmu.

3. Krizové služby

Při zajištění Krizových služeb budeme vycházet z modelu práce FACT, kdy se v případě krize zapojuje vždy více členů týmu. Jejich cílem bude především předcházet krizi u stávajících klientů a ve spolupráci s návaznými službami intervenovat v případě klientů, kteří nejsou aktuálně v péči multidisciplinárního týmu. Těžištěm služeb bude ale opět práce v přirozeném prostředí klientů.

CDZ bude také v kontaktu s pracovníky Policie ČR, Městské policie a zástupci Integrovaného záchranného systému tak, aby efektivně podporovalo lidi ohrožené rozvojem krize v důsledku duševního onemocnění.

4. Služby denní péče

Denní aktivity – Služby denní péče – bude zajišťovat tým sociálních pracovníků a zdravotních sester. V rámci edukačních aktivit se budou zapojovat také psychiatr a psycholog. Jádrem Služeb denní péče bude nízkoprahové centrum denních aktivit s částečně strukturovaným programem. Jeho základním smyslem bude především nabídnout bezpečný prostor lidem v péči CDZ a také prostor pro navázání kontaktu lidem, kteří ještě v péči nejsou. V tomto prostoru pak nabídnout aktivit, které směřují k smysluplnému naplnění volného času, a aktivity, které pomohou nemocným a jejich okolí více poznat a pochopit duševní onemocnění a zvládat potíže s ním spojené.

5. Služby psychoterapeutické

Psychoterapie v podpůrné i systematické podobě bude nabízena klientům CDZ specialisty v týmu. Bude vycházet z individuálních léčebného plánu klientů CDZ, a to jak v případě dlouhodobé spolupráce, tak i pro případ akutní krize či nepříznivých životních události.

6. Podpora svépomocných skupin

Podpora svépomocných skupin pod hlavičkou CDZ se zaměří na podporu klientských skupin pro oblast volného času a denních aktivit. CDZ bude směřovat část programu Služeb denní péče přímo do rukou klientů.

 

 

 

 

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

30. 06. 2022

Prohlédněte si naši výroční zprávu za rok 2021.

číst více

23. 06. 2022

Slavíme úspěch na Burze filantropie. 

číst více

20. 06. 2022

Opět prosíme o pomoc při hlasování v Burze Filantropie.

číst více

zobrazit starší novinky